Skip to Content

Konference: Vērtībizglītības perspektīvas Latvijas vispārējā izglītībā

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar IZM un Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti
2012. gada 23. martā rīko
konferenci

Vērtībizglītības perspektīvas Latvijas vispārējā izglītībā

Konference norises laiks: plkst. 10.00-16.00
Konferences norises vieta : LU SZF Lomonosova ielā 1a J.Berlina auditorijā

Konferences mērķis    :   
Garīgo vērtību stiprināšana un vērtībizglītības aktualizācija izglītībā.
Mērķauditorija – vērtībizglītības pētnieki, sākumskolas skolotāju metodisko apvienību vadītāji, sociālo zinību, ētikas un kristīgās mācības metodisko apvienību vadītāji, žurnālisti.
Konferencē tiks apkopoti viedokļi par vērtībizglītības sistēmas pilnveidi, radot labvēlīgus priekšnoteikumus komunikācijas veidošanai starp dažādu paaudžu cilvēkiem un sociālām grupām, kā arī piedāvājot jaunus instrumentus vērtību attīstībai, dodot ieguldījumu gan izglītības, gan ekonomiski konkurētspējīgas nacionālas valsts veidošanā.
     Konferencē aicināti piedalīties Izglītības un zinātnes ministrs, sabiedrībā atzīti lektori, pētījuma „Vērtībizglītības saturs un tā apguves modeļi atbilstoši bērnu vecumposmam līdz vienpadsmit gadu vecumam” pētnieki ar redzējumu no dažādām nozarēm – socioloģijas, psiholoģijas, pedagoģijas un ētikas.
Vērtībizglītošana ir process, eksistenciāla nepieciešamība un identitāti veidojoša Latvijas bagātība, tāpēc konferences uzdevums ir veidot dialogu starp politiķiem, pedagogiem, izglītojamiem un vērtībizglītojošo nozaru speciālistiem.

Programma
10.00 - 10.15    VISC vadītāja vietnieces Agras Bērziņas uzruna
10.10 - 10.30    Latvijas Izglītības un zinātnes ministra Roberta Ķīļa ievadvārdi
10.30 - 10.50    VISC vecākā referente, Mag. art., doktorante Spodra Austruma „Vērtībizglītības aspekti vispārējā izglītībā.”
10.50 - 11.05     Mag. rel. paed. Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta vicedirektore Lolita Ērgle „Morālās izglītības nozīme jauniešu audzināšanā”
11.05 - 11.30 Dr.phil. profesore Skaidrīte Lasmane. „Vērtību pieprasījums un piedāvājums mūsdienu Latvijā.”

11.30 - 12.10 pusdienas

12.10-12.30 Dr.hist. profesore Vita Zelče. „Dzimtenes stunda: sociālās atmiņas vērtība Latvijas izglītībā.”
12.30-12.50 Dr.psych., Mag.paed. Ineta Tunne, Dr.sc.soc. Silva Seņkāne: „Vērtībizglītība un psiholoģija: mācību līdzekļu un standartu atbilstība bērnu vecuma īpatnībām.”
12.50-13.10 Mag.sc.soc. doktorante Gita Siliņa un Mag.sc.soc. asistents Didzis Bērziņš. „Vērtībizglītība Vidzemē: Madonas un Kokneses novada skolu gadījuma analīze.”
13.10-13.30 Mag.sc.soc., doktorante Klinta Ločmele
„Cik stilīgi ir interesēties un runāt par vēsturi? Vidusskolēnu un viņu vecāku aptauja Latgalē.”

13.30-15.30 Diskusija „Kādas vērtības veidosim Latvijas skolās ?”
Diskusijā piedalās VISC, LU pētnieku grupas, RARZI, sabiedrisko mēdiju un IZM pārstāvji
Par mēdiju lomu un ietekmi vispārējā izglītībā diskusijā piedalīsies Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvis, žurnālists Gints Grūbe.

Diskusiju vadīs Dr.phil. docents Ivars Ījabs.

Pieteikšanās līdz 21. martam
Par konferenci visc.gov.lv