Skip to Content

Izglītības likumdošana un projekti

Darba grupa izveidota kā informācijas un viedokļu apmaiņas vieta par jautājumiem, kuri ir saistīti ar izglītības likumdošanu Latvijā, ar NVO iespējām lēmumu pieņemšanas procesos un politiskās diskusijās par izglītības sistēmu valstī, ar labas ārzemju prakses piemēriem alternatīvās izglītības jomā.

Latvijas Forums. Izglītība.

Iesaku Stratēģiskās analīzes komisijas (SAK), kuras darbu vada Robert Ķīlis, mājas lapā www.saki.lv sadaļā Latvijas forums – Izglītība palasīt 2009.gada 19.augustā 8 Latvijas pilsētās notikušās Latvijas foruma otrās diskusijas "Atbalstīsim mūsu skolas!

Vecāku līdzdalības iespējas skolu dzīvē

Pēdējā laikā aktīvi apdomāju vecāku līdzdalības skolu dzīvē problēmu, vecāku apvienību līdzdalības iespējas izglītības jautājumu lemšanā.

Par finansēšanas principu “nauda seko skolēnam”

Finansēšanas princips “nauda seko skolēnam”
 
•         Princips ieviests no 2009.gada 1.septembra;
•         Principa pamatmērķis: veicināt efektīvu izglītībai piešķirtā finansējuma izlietojumu, izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, tādējādi veidojot optimālu skolu tīklu un paaugstinot izglītības kvalitāti un izmaksu efektivitāti;
•         Finansēšanas principa ieguvumi: motivācija nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu; iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību konkurētspējīgās vidusskolās, iespēja pašvaldībai apsaimniekot izglītībai pieejamo finansējumu, plānot skolu tīklu, iespēja nodrošināt caurskatāmu finansējuma sadali;
•         Finansējuma ieviešana tiek izvērtēta, skolēnu skaits uz vienu pedagoga darba likmi: novados - 8 skolēni, republikas pilsētās – 10,2 skolēni;
•         Saskaņā ar 2009.gada 28.jūlijā MK noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kuros ir iekļautas pedagogu tarifikācijas veidlapas, kas veicina caurskatāmību, skaidrību un atskaitīšanos finanšu sadalē, pirmsskolas izglītības pedagogam darba slodze nedēļā ir samazināta no 36 līdz 30 stundām;
•         Mērķdotācijas sadale pedagogu darba samaksai atbilstoši finansēšanas principam ir attiecināta arī uz privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno izglītības programmas bērniem no 5 gadu vecuma;

Satura barotne