Skip to Content

LVK rosīgais pavasaris

Visus, kuri seko līdzi LVK aktivitātēm, ar prieku informējam, ka pēdējās nedēļās esam piedalījušies vairākos pasākumos, kuros ir gājusi runa ne tikai par izglītības politiku! Tad nu par visiem jaunumiem pēc kārtas!

Sakam lielu paldies visiem, kas atsaucās aicinājumam izteikt viedokli par jautājumiem attiecībā uz izglītības politiku. Anketas dati ir apkopoti, galvenie secinājumi izdarīti, ar svarīgākajām atziņām un anketas rezultātiem variet iepazīties šeit:
http://www.tautasskola.lv/2012/04/vecaku-viedoklis-un-informetibas-limen...
2012. gada 17. martā uz pirmo darba grupas sanāksmi pulcējās vairāku vecāku pārstāvēto organizāciju dalībnieki un vadītāji (t.sk. arī LVK), kuras laikā tika nolemts organizēt pirmo Latvijas vecāku forumu, kas norisināsies maija sākumā. Otrā tikšanās notika 30. martā, ir uzsākts aktīvs darbs pie šī foruma organizēšanas un plānošanas, lai sasniegtu mērķus- paust vecāku viedokli un izstrādāt priekšlikumus turpmākai rīcībai vecāku lomas nostiprināšanai un pārmaiņu veicināšanai izglītības jomā. Detalizētāka informācija un aicinājums dalībai tiks izsūtīts tuvākajā laikā.
LVK pārstāvji ir iesaistīti foruma darba grupu organizēšanā un koordinēšanā, lūdzam visus, kam ir ieteikumi, sūtīt koordinatoriem:
-Reinis Ziļevs- par finanšu modeļa izstrādāšanu izglītībā (reinisatraktuves [dot] lv)
-Ivita Mauriņa- par vecāku pārstāvniecības nodrošināšanu visos līmeņos- valsts, pašvaldības un skolas (ivitamatinbox [dot] lv)
Interesanti: biedrības „Vecāki par izglītību” viedoklis:
http://vecakiparizglitibu.wordpress.com/2012/04/01/kapteina-granta-berni...

23. martā, ar LVK pārstāvju R.Ziļeva un E.Stankus piedalīšanos, notika diskusija par skolas un vecāku sadarbību, ko organizēja Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), sadarbībā ar laikrakstu "Izglītība un Kultūra" (diskusija „Skola un vecāki meklē jaunas sadarbības formas” publicēta laikrakstā „Izglītība un Kultūra” Nr. 13).  Debatēs piedalījās skolu direktori un skolotāji, vecāku padomju pārstāvji, RTU Humanitārā institūta asociētā profesore  un www.tautskola.lv direktore A.Šteinberga, Tiesībsarga biroja pārstāve u.c. interesanti un zinoši jomas aktīvisti.

LVK pārstāve I.Mauriņa saņēma stipendiju no Eiropas finansējuma Mācību braucieniem izglītības jomā. Marta beigās viena darbpilna un iedvesmojoša nedēļa tika pavadīta Dānijā, kur kopā pulcējās pārstāvji no Turcijas, Spānijas, Itālijas, Portugāles, Beļģijas, Polijas, Anglijas, Velsas, Ungārijas, Latvijas- visi dalījās pieredzē par esošajām izglītības sistēmām un to, kā dažāda līmeņa institūcijas savā starpā sadarbojas, lai tiktu panākts vislabākais rezultāts. Protams, katrā valstī ir atšķirīga situācija- gan sabiedrības vērtību un izpratnes, gan finansējuma ziņā, tomēr ir idejas, kuras varam pārņemt, īpaši šī brīža izglītības reformu gaitā. Pārsteidzošs bija fakts, ka visas valstis šobrīd sastopas ar skolēnu motivācijas trūkumu turpināt mācības un liels izaicinājums ir radīt tādu sistēmu, lai katrs skolēns atrastu savu vietu un ceļu un izprastu jēgu mācīties, jo tikai kopīgi izprotot un iesaistītajām pusēm vienojoties (skolas, vecāki, skolēni, pašvaldības, valsts, sociālie partneri, uzņēmēji), var tikt sasniegts rezultāts.
Ivitas secinājums- Dānijas uzstādījums, ka katrs bērns ir svarīgs un atbalsts ir jāsniedz dažādos līmeņos- gan skolā, gan pilsētā, mērķtiecīga karjeras virzīšana, ģimenes līdzdalība un izpratne par to, ka nākotni veido visi kopā, turklāt virsmērķis- lai katram būtu vieta izglītības sistēmā (atbilstoši iespējām un vēlmēm)- tā ir pieeja, no kuras varam mācīties arī mēs.

28. martā esam iesnieguši projektu „Vecāku NVO kapacitātes stiprināšana līdzdalībai izglītības politikas plānošanā un ieviešanā” SIF Projektu konkursu programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātes "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros. Turam īkšķus!
Projekta gatavošanā izjutām lielu atbalstu gan no citām vecāku organizācijām, gan valsts institūcijām, sadarbības partneriem. Esam izveidojuši daudz jaunus kontaktus un ir iedvesma doties uz priekšu. Plašāk lasiet:
http://www.tautasskola.lv/2012/03/lvk-iesniedz-projektu-sabiedribas-inte...
Šobrīd izvērtēšanā atrodās vēl viens LVK projekts, kas iesniegts Nordplus programmai- par jaunu pieeju vecāku izglītošanā.

31. martā LVK tika aicināta pārstāvēt vecāku viedokli paņeļdiskusijā "Vecāku loma izglītībā: radām kopā rītdienas skolu jau šodien", kuru vadīja izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis. Paldies visiem, kuri iesūtīja mums savas idejas un priekšlikumus- tie ļoti noderēja LVK pārstāvei I.Mauriņai, paužot vecāku viedokli. Drīzumā visas idejas tiks apkopotas un ievietotas mājas lapā.

04. aprīlī LVK pārstāve E.Stankus piedalījās apdrošināšanas kompānijas Compense Life Vienna Insurance Group SE konferencē, kur apdrošināšanas kompānija prezentēja savu jauno produktu – bērnu veselības apdrošināšana. Kompānija piedāvājumu ir izstrādājusi pēc pētījuma par bezmaksas veselību Latvijā rezultātu apkopošanas.
LVK tika aicināti izteikt viedokli par bezmaksas veselības pieejamību bērniem. Kā rezultātā tika veikta express vecāku anketēšana un LVK, ņemot vērā aptaujas rezultātus, konferencē izteica viedokli, par kuru plašāk lasiet:
http://www.tautasskola.lv/2012/04/bernu-bezmaksas-veselibas-aprupe/

LVK biedrs un valdes locekils R.Ziļevs ir iekļauts R.Ķīļa reformu darba grupā par finansu politiku izglītības sistēmā. Šī gada 4. aprīli notika šīs darba grupas sanākšana. Darba grupā norisinās darbs pie jaunā izglītības sistēmas finansēšanas modeļa izstrādes, tiek pētīta iespēja arī Latvijā ieviest tā saukto "vaučeru" sistēmu, kā arī tiek izstrādāti ieteikumi likumdevējam un izpildvarai efektīvākai izglītības sistēmas budžeta līdzekļu izlietojumam.
Tāpat Reinis ir darba grupā, kas strādā pie mājmācības jautājumu aktualizēšanas.
Sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru (RIIM), šī gada 19. aprīlī  plkst. 17:30-20:30 Rīgas 21.vidusskolā, Tomsona iela 35 (106 kab.) notiks seminārs - Bērnu emocionālā audzināšana. Plašāk par šo lasiet: http://www.tautasskola.lv/2012/04/sakas-rigas-pasvaldibas-organizetie-ku...
 
Biedrus un aktīvos vecākus aicinām līdzdarboties un jau minētajām jomās sūtīt savas idejas! Šobrīd LVK prioritāte ir līdzdalības izglītības reformās un sadarbības ar citām vecāku organizācijām. Ir uzsāktas sarunas ar pedagogu apvienībām, lai rosinātu un veicinātu sadarbību starp vecākiem un pedagogiem – ir jābeidz meklēt vainīgie un novelt atbildība uz citiem. Šis ir labs laiks, lai mēs paietu viens otram pretim. LVK plānos ir arī apmācības vecākiem un pedagogiem par savstarpējo sadarbību- bet par to mazliet vēlāk...

Tuvākajos plānos it izveidot jautājumu un atbilžu sadaļu mājas lapā www.tautasskola.lv, kur vecāki varēs iesūtīt savus jautājumus. LVK sniegs atbildes, piesaistot dažādus speciālistus un savu jomu ekspertus. Tādejādi mēs vēlamies rast risinājumus esošajām problēmām, īpaši situācijās, kad vecāku viedoklis netiek ņemts vērā no izglītības iestāžu/ pašvaldības puses.

Mēs meklējam palīgus informācijas vākšanā un apkopošanā par izglītības reformām un ar to saistītajām tēmām! Ja ir interese un vēlme aktīvi darboties - piesakieties!
 
Saulainu un rosīgu pavasari visiem!

LVK vārdā
Zane Johansone

www.tautasskola.lv
T. +371 28658741

Rakstu iesūtīja: 
Zane Johansone